Svako dete je različito, pa su i  potencijali kod dece različiti. U našem centru, tim stručnjaka se posvećuje deci kojima je potrebana podrška pri savladavnju određenih gradiva oslanjujući se na njihove potencijale.

U našoj zemlji se primenjuje inkluzivno obrazovanje ali šklole i nastavni kadar nisu dovoljno pripremljeni za implementaciju inkluzije, pa se deci koja su obuhvaćena ovim planom i programom ne pruža adekvatna pažnja, a neophodno je iskoristiti jake strane deteta , njegov potencijal, kako bi se nadomestile i savladale teškoće sa kojima se susreće.

Jako je bitno utvrditi koji je tip učenika Vaše dete (vizuelni, auditivni…), prema tim podacima pripremiti adekvatan material kojim će se detetu što više približiti gradivo koje predstavlja problem. Preko sfera interesovanja deteta i njegovih želja, gradivo koje je do tada za njega bilo dosadno i odbojno, učinićemo zanimljivim i bliskim detetu.